O katedre

Rok 1959 – Založenie Katedry zakladania stavieb, geológie a priehrad

Zakladajúci členovia novej katedry pochádzali z viacerých inštitúcií:

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského:  RNDr. Arnold Nemčok, Csc.,  RNDr. Ján Šajgalík
 • Katedra hydrotechniky:  Doc. Ing. Pavol Peter,  Ing. Ivan Bacmaňák,  Ing. Roman Hulman,  Ing. Milan Kubáň,  Jozef Krivda,  Eva Tomašovičová,  Zita Holá
 • Prax:  RNDr. Darina Čabalová

Príchody ďalších členov katedry

 • Rok 1960-1961:  RNDr. Jozef Malgot,  Ing. František Tresa,  Ing. Florián Vámoš
 • Rok 1961-1962:  Ing. František Klepsatel,  Doc. Ing. Juraj Mencl
 • Rok 1962:  Doc. Ing. Ján Jesenák,  Ing. Michal Lukáč
 • Rok 1963:  Ing. Jozef Hulla
 • Rok 1964:  RNDr. František Baliak,  Ing. Jozef Kuzma
 • Rok 1965:  Ing. Roman Ravinger,  Ing. Július Bartók (členovia Katedry dopravných stavieb)

Rok 1965 – Vznik KATEDRY GEOTECHNIKY

Príchody ďalších členov po súčasnosť:

 • Rok 1971:  Ing. Mária Masarovičová,  Ing. Peter Turček
 • Rok 1973:  RNDr. Danka Grambličková
 • Rok 1975:  Ing. Emília Bednárová
 • Rok 1978:  Ing. Pavol Kusý
 • Rok 1990-1991:  Ing. Ľuboš Hruštinec,  Ing. Ivan Slávik
 • Rok 1992:  RNDr. Miloslav Kopecký
 • Rok 1993:  Ing. Monika Súľovská,  Oľga Řikovská
 • Rok 1994:  Mgr. Roman Solčiansky
 • Rok 1995:  Eva Sucháneková
 • Rok 1996-1997:  Ing. Jana Chabroňová,  Ing. Tatiana Ledényiová
 • Rok 2004:  Ing. Marián Minárik
 • Rok 2005:  Ing. Martin Ondrášik, PhD.
 • Rok 2009:  Ing. Jana Frankovská, PhD.
 • Rok 2011:  Ing. Zuzana Galliková, PhD.
 • Rok 2012:  Mgr. Martin Brček, PhD.
 • Rok 2015:  Ing. Jakub Stacho, PhD.
 • Rok 2019:  Ing. Juraj Škvarka, PhD.

Pedagogická činnosť katedry

GEOLÓGIA → inžinierska geológia, hydrogeológia, geológia a morfológia, špeciálna inžinierska geológia

MECHANIKA ZEMÍN → mechanika hornín, geomechanika, vlastnosti zemín a hornín, laboratórne cvičenia, experimentálne overovanie, poľné skúšky, stabilitné a deformačné úlohy

ZAKLADANIE STAVIEB → mechanika zemín a zakladanie stavieb, plošné a hĺbkové základy, stavebné jamy, zakladanie vodných stavieb, rekonštrukcie v geotechnike

VODNÉ STAVBY → nádrže a priehrady, komplexný projekt, technicko-bezpečnostný dohľad na vodných dielach, navrhovanie a prevádzka nádrží, filtračné a stabilitné úlohy, hydrotechnické stavby

ZAKLADANIE STAVIEB → mechanika zemín a zakladanie stavieb, plošné a hĺbkové základy, stavebné jamy, zakladanie vodných stavieb, rekonštrukcie v geotechnike

INTERDISCIPLINÁRNE → geotechnické stavby, ateliérová tvorba, počítačová podpora pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb, diplomový seminár, výuka v teréne, skládky a odkaliská
.

Vedenie katedry

r.1959-1965 → Doc. Ing. Pavol Peter
r.1965-1970 → Doc. RNDr. Arnold Nemčok, CSc.
r.1970-1977 → Doc. Ing. Pavol Peter, DrSc., zástupca: Ing. Jozef Hulla
r.1977-1981 → Doc. Ing. Jozef Hulla, CSc., zástupca: Doc. Ing. Rudolf Hulman, CSc.
r.1981-1990 → Doc. Ing. Rudolf Hulman, CSc., zástupca: Doc. Ing. Peter Turček, PhD.
r.1990-1991 → Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc., zástupca: Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
r.1991-1992 → Ing. Pavol Kusý, PhD., zástupca: Doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD.
r.1992-2000 → Doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD., zástupca: Doc. Ing. František Klepsatel, PhD.
r.2000-2004 → Doc. RNDr. František Baliak, PhD., zástupca: Ing. Ján Štefanek
r.2004-2011 → Prof. RNDr. František Baliak, PhD., zástupca: Ing. Ivan Slávik, PhD.
r. 2011-2019 → Doc. Ing. Ivan Slávik, PhD., zástupca: Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
od r. 2019 → Prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., zástupca: Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.