Laboratórne vybavenie katedry

Oedometrické prístroje
Krabicové šmykové prístroje
Prístroj na meranie priepustnosti zemín