Aktuality


Aktuálne otázky k štátnym záverečným skúškam

Aktuálny zoznam otázok k záverečným skúškam sa nachádza v sekcii Pre študentov.


Slovenská geotechnická konferencia  2017

Katedra geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenská geotechnická spoločnosť Vás pozývajú na 13. Slovenskú geotechnickú konferenciu s medzinárodnou účasťou:

AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA

ktorá sa bude konať v dňoch 5. a 6. júna 2017 v priestoroch Stavebnej fakulty STU.

Témy

  1. Príprava podkladov na navrhovanie geotechnických konštrukcií.
  2. Teoretické otázky súvisiace s navrhovaním.
  3. Skúsenosti s realizáciou a monitoringom geotechnických konštrukcií.

Katedra geotechniky si Vás súčasne dovoľuje požiadať o vypracovanie a prednesenie príspevku. Jeho súhrn pošlite do 31.01.2017 predsedovi organizačného výboru.

Harmonogram prípravy konferencie

  1. Súhrny príspevkov v slovenčine, češtine, angličtine alebo nemčine (s názvom, autorským kolektívom, adresou, telefónnym číslom, E-mailovou adresou zodpovedného autora a stručným obsahom – maximálne 1 A4)   do 28.02.2017
  2. Oznámenia o prijatí príspevkov s pokynmi na vypracovanie čistopisov do 10.03.2017
  3. Doručenie čistopisov do 13.04.2017
  4. Doručenie upravených príspevkov podľa pripomienok recenzentov do 10.05.2017
  5. Odoslanie záväzných prihlášok účastníkov  do 10.05.2017
  6. Rokovanie konferencie:  5. – 6.06.2017

Organizačné zabezpečenie konferencie

Prof. Ing. Peter Turček, PhD. – predseda organizačného výboru

Adresa pre informácie a korešpondenciu

Katedra geotechniky SvF STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika,

Tel: +421-2-59274665

E-mail: peter.turcek@stuba.sk; monika.sulovska@stuba.sk


Exkurzia Spiš 2016

V termíne 12.09. – 14.09. 2016 organizovala Katedra geotechniky v spolupráci s ARCADIS Geotechnika a.s. exkurziu SPIŠ 2016.

Fotogaléria z exkurzie: