Aktuality


Aktuálne otázky k štátnym záverečným skúškam

Aktuálny zoznam otázok k záverečným skúškam sa nachádza v sekcii Pre študentov.


Autoreferáty dizertačných prác

Autoreferát dizertačnej práce „Posúdenie filtračnej stability ochranných hrádzí Ondavy“ od Ing. Petra Mackovjaka, končiaceho na Katedre geotechniky v doktorandskom študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo, nájdete tu.